Synpunkter på Program för miljökonsekvensbedömning för Finlands påbörjade planering av slutförvar för använt kärnbränsle

Sammanfattning
Esbokonventionen ger nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken möjlighet att ha synpunkter på det översända underlaget.

Nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken känner stark oro och vill stoppa en ny-byggnation av ett kärnkraftverk i Pyhäjoki i Finland då det skulle få stora negativa konsekvenser för livsmiljön i norra Sverige. Våra synpunkter har vi framfört i två Esbo-samråd under 2013 och 2014.

Nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken anser att Fennovoimas förslag innebär en helt otillåtlig försämring av miljötillståndet för den redan hårt utsatta Bottenviken/Östersjön. Det svenska kustområdet kring Bottenviken blir särskilt utsatt med tanke på att strömmarna går i motsols riktning i innanhavet.

Nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken anser att planerna att etablera kärnkraft vid Bottenviken är förkastliga med tanke på riskerna för konflikter med de tilltagande spänningar mellan stormakter som finns kring Arktis samt kring Östersjön.

Den svenska opinionen är stark och hittills har tolv norrlandskommuner, på olika sätt, tagit avstånd från kärnkraftsbygget i Pyhäjoki. Dessa kommuner representerar närmare 400 000 svenska medborgare.

Nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken anser att Fennovoimas Miljökonsekvensprogram för en inkapslingsanläggning och ett slutförvar är så bristfälligt att det absolut inte kan godkännas. Om dessa anläggningar för att ta hand om det högradioaktiva, livsfarliga avfallet skulle byggas medför det en allvarlig miljöpåverkan för all framtid i norra Sverige.

Finland har som första land i världen godkänt en slutförvarsmetod för högradioaktivt kärnavfall. KBS-3-metoden som ska användas är ännu inte godkänd i Sverige och har mött mycket omfattande kritik, från både forskare och miljöorganisationer.  […]

Läs hela text här

Bilaga 1

Bilaga 2

Dela gärna vidareShare on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0